Kollégium története

A kollégium épületét 1875-ben, Trefort Ágoston közoktatásügyi minisztersége idején emelték. A XIX. század végén leány árvaház volt, majd ipari varroda. Az 1940-es és az 1970-es évek között kőműves szakiskola és bentlakásos kollégium működött az épületben. 1976-ban az iskola diákjaival együtt az Üllői útra költözött.

Ekkor jött létre a szakközépiskolásokat és szakmunkás tanulókat elhelyező 207. számú Fiúkollégium, melynek beiskolázási körzete Észak-Budapestre terjedt ki. Az önálló kollégiumi élet Kopasz János igazgatása alatt kezdődött. A kollégium emléke-zetes tanár egyéniségei Czár Ferenc, Póka Mihály és Farkas László voltak, akik több évtizedes nevelői munkával büszkélkedhettek. A kollégium épületében tanári munkája mellett kezdte meg Polgár László a világhíres sakkjátékosokká váló leány-gyermekeinek nevelését. Pedagógus pályáját a kollégiumban kezdte Murvai József a Pannónia Kollégium és Mikes György a Deák Ferenc Kollégium jelenlegi igazgatói.

A kollégium tevékenységének elismeréseként 1985-ben felvehette Hevesi Gyula akadémikus nevét. Ebben az évtizedben az igazgatói posztot Hermann Gábor, majd Zeke Gyula tanár urak töltötték be. A tanulók többségét az Újpesti Szakközépiskola, a Bolyai János Szakközépiskola, a Than Károly Szakközépiskola, és a Kvassay Jenő Szakközépiskola adták. Névadónk özvegye diákalapítványt hozott létre a kollégium tevékenységnek támogatására.

Az épületben 160 tanuló lakott. A hat csoportot 6-8 ágyas szobákban helyezték el. A 80-as évek végén a felsőfokú oktatási intézményekben továbbtanulók aránya a maihoz hasonlóan magas volt, annak ellenére, hogy az egyetemekre és fő-iskolákra felvett hallgatók létszáma abban az időben alacsonyabb volt. Az intézményben jól szervezett, hatékony diákönkormányzat működött, mely két ízben, 1984-ben és 1989-ben is elnyerte az ifjúsági szövetség vándorzászlaját.

Budapest Főváros Közgyűlése 1271/1995. (X.26.) számú határozatával összevonta a Bolyai János Műszaki Szakközépiskolát és a Hevesi Gyula Kollégiumot. Az így létrejött intézmény 1998. szeptember 1-jétől a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium nevet viseli.

A kollégium tanulói létszámát a Budapesten hasonló jellegű képzést folytató iskolák kollégiumi elhelyezési igénye szerint alakítottuk ki. Az ország minden részéről érkeznek hozzánk diákok, évente 5-6 fő határon túli magyar nemzetiségű tanuló lakik intézményünkben. A diákok létszáma a korszerűsítések következtében 140-ről 106 főre, majd 2001. szeptemberétől 86 főre csökkent. A technikusi és a mérnök-asszisztensi képzés bevezetésével, annak 4+1 vagy 4+2 évfolyamaival jelentősen módosult a bentlakók korosztályi összetétele. Mindez lényegesen befolyásolta pedagógiai tevékenységünket.

Kollégiumunk elfogadta az átalakítás szükségességét. Családpótló, életmódformáló tevékenységünk mellett a szakmai megújulást tűztük ki célul. A szakközépiskolák oktatási tevékenységét segítve arra törekszünk, hogy művelt, szakmáját ismerő, önálló szellemiségű tanulók kerüljenek intézményünkből az egyetemekre és a főiskolákra.

A nevelőtanárok képzésében kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az általános műveltségi területeknek, szisztematikusan állítjuk össze a pedagógiai vezetéselméletre, a neveléselméletre, a kollégiumpedagógiára és a szakmai tárgyakra vonatkozó elméleti anyagokat. Rendszeres és eredményes tapasztalatcserét folytatunk a különböző társkollégiumokkal. A kollégium tagja a Kollégiumok Országos Szövetségének. Aktívan vettünk részt az önfejlesztő kollégiumok program létrehozásában.

A diákok elhelyezése kollégiumunkban hagyományosan évfolyamok szerint történik. A nagyobb létszámú évfolyamokat önálló csoportba szervezzük, a kisebb létszámúaknál két évfolyam alkothat egy csoportot. A nevelőtanár felmenő rendszerben, tehát öt évig irányítja 25-27 főből álló csoportját.

Az érintett budapesti szakközépiskolák és a kollégium kapcsolata az oktatás területén az elmúlt évtizedben szorosabbá és intenzívebbé vált. Az együttműködés fontos területe a felzárkóztató, illetve vizsgákra felkészítő foglalkozások szervezése. Diákjaink délutánonként szaktanár irányítása mellett dolgozhatnak a 10 db internet csatlakozással rendelkező számítógépen. A pályázatból felújított szakkönyvtárunkban további 5 multimédiás gép áll tanulóink rendelkezésére.

Tekintve, hogy kollégiumunk épülete az 1990-es évekre mind szerkezetileg, mind épületgépészetileg igen elhasználódott. Az elmúlt évtizedben folytatott felújítási és karbantartási munkálatok (tetőjavítás, fűtéskorszerűsítés, vizesblokk kialakítása, világítás stb.) biztosítják az épület működőképességet.
Külön bejáratú 4-6 ágyas lakószobákat alakítottunk át. Az emeletes ágyakat heverőkre cseréltük, a termeket modern szekrényekkel, asztalokkal és polcokkal rendeztük be. Mindez a tanulói létszám csökkenését eredményezte, ám a szakkollégiumi rang elnyeré-sében a megfelelő feltételek kialakítása elengedhetetlen követelmény volt.

Szabadidős tevékenységünk megújult a szervezőtanár kinevezésével. Az épületben filmklub működik. Rendszeresen látogatjuk a múzeumok tárlatait és a színházak előadásait. A 4.000 kötetes könyvtárunk állományát folyamatosan korszerűsítjük, délutánonként olvasóteremként üzemeltetjük.

A szakközépiskolával való egyesülés jelentős javulást hozott a kollégium sportéletében: diákjaink a délutáni és esti órákban használhatják az iskola tornatermét, kondicionáló termét és sportudvarát. Itt rendezzük a nagy érdeklődésre számot tartó kispályás fiú labdarúgó bajnokságot. Sportéletünkről szólva el kell mondanunk, hogy kollégiumunkat régi, hagyományos kapcsolat fűzi több budapesti sportegyesülethez. A kollégiumban élő minősített sportolók egyéni tanulási tervvel rendelkeznek, mely figyelembe veszi az edzések, a versenyek időpontjait.

Komoly anyagi beruházás eredményeként a lakószobák közelébe kerültek a zuhanyozó helyiségek, konyhát alakítottunk ki tanulóink számára. A mosási, vasalási lehetőség biztosítása az önálló életre nevelést szolgálja.

A kollégium története 2010-2016

 

Budapest Főváros Közgyűlése 1271/1995 (X.26. )sz. határozatával összevonta a Bolyai János Műszaki Szakközépiskolát és a Hevesi Gyula Kollégiumot. Az új intézmény 1998. 09.01-től a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumot nevet viseli.

A 2008. évben összevonásra került a Déri Miksa Szakközépiskola és Kollégium iskolánkkal. Ekkor érkezett Baráth Róbert – Géczy Ákos – Somogyi Zsolt kolléga, akik a déri kollégiumban dolgoztak.

  1. 09. 01-én új a fenntartója lett az intézménynek, Klebesberg Intézményfenntartó Központ. (KLIK) Ebben az évben sikerült igen jó kapcsolatokat kialakítani a budapesti kollégiumok vezetőivel, hiszen az új fenntartóváltás összehozta a vezetőket. Ismét bekapcsolódtunk a budapesti kollégiumi életbe. (Versenyek, színházlátogatások. stb.)
  2. 09.01-én ismét változik a fenntartó. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), mely létrehozta a Szakképzési Centrumokat.  A Centrum névváltoztatást is hozott magával: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma.

2010 és 2013 között Andó Zoltán – Baráth Róbert – Géczy Ákos – Horváth Ferenc – Páldi Mónika – Somogyi Zsolt -Virágné Vass Klára csapat dolgozott a kollégiumban.

Emlékezetesebb események a kollégium éltéből a 2010-2013 közötti időszakából a nevelőtanár kollégáim visszaemlékezései alapján:

Sikeresen szerepeltek a kollégium diákjai a BEKK (Budapesti Egyesített Kollégium) által rendezett kárpát-medencei magyar nyelvű középiskolák történelem versenyén 2011 és 2012-ben. 2013-ban 3. helyezést értünk el. Felkészítő tanár Baráth Róbert. A tanár úr rendszeresen vitte tanítványait a Honvéd Kulturális Központ rendezvényeire.

 

Géczy Ákos és Somogyi Zsolt művésztanárok a művészeti vonalat képviselik a kollégiumban. Megnézték a Szépművészeti Múzeum nagyobb kiállításait a Főváros Önkormányzat anyagi segítségével. Voltak a Várban, meglátogatták a Nemzeti Sírkertet, jártak a Nemzeti Bankban és a Parlamentben.

Minden évben megnézték a Kieselbach Galéria és Aukciós házban az aukciók előtti kiállításukat. Voltak a Virág Judit galériában és a Polgár aukciós házban. Rendszeresen látogatták a szomszéd Pannónia utcai Duna galéria kiállításait. Minden évben látták az ARC kiállítást a Hősök terén, ami mára hagyományos kollégiumi program lett. Jártak a Csodák Palotájában is. Amíg a költségvetés engedte, megtekintették a Word Press Photo kiállítást.

Az ifjú művész palánták a fővárosi kollégiumok rajz pályázatain első második helyezéseket értek el.

Horváth Ferenc tanár úr a labdarugókat „garnírozta” meglehetősen jó eredményekkel. Labdarugóink mindig az első három helyen végeztek. Jól szerepeltek az atléták is. Itt is több alkalommal akasztottak aranyérmet a fiúk nyakába.

Az önkéntesség évében a férfi tanárok vezetésével új parketta került a 32-es és 33-as szobák padozatára.

A 2013. év személyi változásokat hozott a kollégium életében. Még 2011-ben távozott Páldi Mónika, helyére az iskolából érkezett Virágné Vass Klára tanárnő került, aki 2013-ban Andó Zoltánnal együtt nyugdíjba vonult.

2013 nyarán  az iskola vezetője  új igazgató helyettest nevezett ki a kollégium élére Zeke József személyében. Szintén az iskolából érkezett az új szabadidő szervező, Fecske Viktória angol szakos tanárnő.

Ebben az évben a fenntartó még egy státuszt engedélyezett, így egy könyvtár-informatikus kolléganő érkezett a csapatba Romász Beáta . Sajnos a státuszt a következő évben visszavonták így a kolléganő távozott.

2013-tól kezdődően igen mozgalmas volt mind az iskola, mind a kollégium élete. Új a fenntartó (KLIK) és kiadják a kollégiumi nevelés új országos alapprogramját 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet.

Az első lépésben technikai változások történtek. Művész kollégáim elkészítették az iskola és kollégium címerét nagy méretben a lépcsőfeljáróval szembeni üres falfelületre. A ki- és beléptetéshez szobánként fényképes névtáblákat helyeztünk el a portánál, melyet a kollégisták kezelnek. Kimenőfüzet, illetve kilépőkártya

került bevezetésre. Ebben regisztráljuk a diákok távozását és érkezését. A kártyát a portán kell bemutatni távozáskor. Átalakítottuk a feljárókat, hirdető táblákat helyeztünk él a lépcsőfordulóban. Biztonsági kamerarendszer lett telepítve az emeletre a lopások megelőzésére. Rendbe hoztunk és működőképessé tettünk egy helységet a pincében, ahol pingpongasztalokat állítottunk fel. Az iskola átadta a „csocsó” asztalt, amit a klubszobában állítottunk fel. A DT felvállalta a szobák ellenőrzését tisztaság verseny keretében, melyet félévente összesítünk. Reggel és este zenés ébresztőt, illetve takarodót vezettünk be, mely támogatja a napirendi pontok betartását.

A 2013-as tanévet szervezetileg három csoporttal és három csoportvezető kollégával kezdtük. Baráth tanár úr állandó éjszakásként segítette a munkát.  Fenntartói utasításra ezt e rendet meg kellett változtatni, így a csoportok száma négy lett, Baráth tanár úr pedig csoportvezetői megbízást kapott. A nevelők megismerkedtek és kidolgozták az új alapprogram által kapott feladatokat, foglalkozási témákat. Kidolgoztuk a kötelező foglalkozások új rendszerét, melyet a kollégium vezetője fokozottan ellenőrzött.

A tanévben 54 alkalommal vettek részt a kollégium diákjai különböző ingyenes szabadidős programokon. Kiemelkedően jól sikerült a parlamenti különóra, az OTP Oktatási Központjában tett látogatássorozat, a Rendőrségi Múzeumban tett látogatás, az Ezüstgerely kiállítás a Sportmúzeumban. Králik György repüléstörténetéről, az FKF Zrt. munkatársának a hulladékgyűjtésről és Tóth László kollégistánknak az angliai tapasztalatairól tartott előadása is nagyon sikerese volt. A sportversenyek közül kiemelkedett az első alkalommal megrendezett KOLI-VIRTUS vetélkedő, mely kivívta a többi budapesti kollégium elismerését. Nagyon népszerű volt az állatkerti látogatás és a dunai hajókirándulás. Bár bőséges volt a kínálat, anyagi források hiánya miatt nélkülöznünk kellett a színházi előadásokat és a fizetős programok közül azokat, amik igazán értékesek lehettek volna.

Tehetséggondozás, versenyfelkészítés során Fecske Viktória által létrehozott színjátszó csoport első ízben karácsonyi műsorral kedveskedett a kollégistáknak, illetve Kozár Gyula több budapesti kollégiumi kulturális versenyen képviselte a kollégiumot. A sport is nagy hangsúlyt kapott a kollégium éltében. A „Mozgásban a Kollégium” programsorozatban, melyet a Fővárosi Önkormányzat finanszírozott, majdnem minden rendezvényén részt vettek a bolyaisok.

 

2014/2015. tanév

A szervezeti felépítés nem változott. Négy csoport működött négy csoportvezető tanárral, és egy szabadidő szervező és egyben könyvtárossal. Az országos alapprogramot tavaly végig tanították a kollégák, az újdonság annyi volt, hogy minden foglalkozást írásban kellet értékelni (reflexió) a várható pedagógus minősítés szellemében.

A létszám és kihasználtság nem változott. A férőhelyek száma 81 fő, ebből az átlag létszám 70 felett volt mindenkor.

A tanévben Somogyi Zsolt csoportvezető tanár elsősegélynyújtó tanfolyamot végzett ezzel is segítve a kollégium életét.

Ismét kiemelkedő arányban vettünk részt a fővárosi kollégiumi sportéletben sakk, kispályás labdarúgás, asztalitenisz, II. Kolivirtus vetélkedő, olimpia történeti vetélkedő, kosárlabda, atlétika és ügyességi versenyben bizonyítottak a bolyais fiúk.

Kulturális téren Deli Tamás, Kovács Márk könnyű és komoly zenei versenyen indultak. A színjátszók az iskolai Ki mit tud?-on első helyezést értek el. A történész csapat negyedik helyezést ért el a budapesti kollégiumok versenyén.

Ebben az évben Somogyi Zsolt kollégánk egyetemi diplomát szerzett Egerben. Végzettsége alapján szakképzett kollégiumi nevelőtanár lett.  Két kolléga adta be minősítési kérelmét (Fecske Viktória és Horváth Ferenc).

Szabadidős programok és megemlékezések:

Ellátogattunk „Bűvösvölgybe”,  a Médiaértés-Oktató központba. Részt vettünk a Spár futáson. Biblioterápiás foglalkozáson vettek részt a bolyais 10. évfolyamos kollégisták. Fáklyás tiszteletadási ünnepségen vettünk részt a Honvéd Kulturális Központban. Meglátogatta a kollégistákat is a Mikulás. Ellátogattunk a Rockmúzeumba. A színjátszók csapata ismét ünnepi műsorral készült karácsonyra. Ezzel a műsorral kedveskedtek a Bolyai tanári karának is. Z. Szabó Zoltán kiállítási megnyitóján jártak a kollégisták. Találkozhattunk Farkas Bertalan és Magyari Béla űrhajósokkal a magyar űrhajózás 35. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállításon a Stefánia Palotában. A kollégium néhány diákja részt vett a Nemzetközi Holokauszt Szövetség ünnepi megemlékezésén a Dohány utcai Zsinagógában és azt követő Klezmer Band koncerten.

Kollégiumi megemlékezést tartottunk az aradi vértanúkról, az 56-os forradalomról, a kommunizmus áldozatairól, az 1848-as forradalomról, a holokauszt áldozatairól és a nemzeti összetartozás napjáról.

Az Ybl Miklós Szakközépiskolával létrejött megállapodás keretében festő tanulók öt lakószobát újítottak fel.

Diákturizmus keretében nettó 714.920.-Ft fizettünk be a fenntartó számlájára.  Sajnos ebből az összegből semmit nem kapott vissza a kollégium, pedig égető szükség lenne bizonyos felújítások elvégzésére.

 

2015/2016. tanév

Új fenntartó ( NGM ) és új munkáltatóval  ( Szakképzési Centrum )kezdjük az új évet. Az NGM által létrehozott Szakképzési Központ veszi át az irányítást. Az önálló iskola megszűnik, tagintézménnyé válunk. Az új nevünk: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma. Az új helyzet következtében a kollégium „egyedül” marad, hiszen a Centrum 12 iskolája közül egyik sem rendelkezik kollégiummal. A budapesti önálló kollégiumok maradnak a KLIK fennhatósága alatt.

A 130 éves évfordulóhoz kapcsolódóan Somogyi Zsolt kolléga részt vett a tabló kiállítás munkálataiban. A kollégium egyre több programnak ad otthont az iskolai rendezvényekhez is.

Fecske Viktória tanárnő programkoordinátori feladatokat lát el az ERAMUS + programban.

Szervezeti  életünk  változatlan. Négy kollégiumi csoport működik négy csoportvezetővel, és Fecske Viktória tanárnő szabadidő- és könyvtár megbízatásával.

A tanulmányi eredmények mindkét véglete megtalálható a kollégistáknál.  Vannak egészen kiváló tanulók és van olyan diákunk, aki 12 tárgyból bukott.

Ebben az évben is folytatódnak a fővárosi kollégiumok rendezésében a kulturális- és sportprogramok. A könnyűzenei versenyen Krüpl Dániel fellépése kiemelkedően jól sikerült. Sportversenyeken sakk, labdarúgás, asztalitenisz, a VIRTUS versenyen ( melyet ismét mi rendeztünk ) kosárlabdában és strandröplabdában sportágakban jeleskedtünk. Nemcsak a test hanem a fej is dolgozott-Olimpiatörténeti vetélkedőn, indultunk.

Ez évben új műsorral készültek a színjátszók a kollégiumi karácsonyra, melyet ismét előadtak az iskola tanárainak is. Nagy sikerrel mutatkoztak be a jubileumi szülői Gálaesten és az iskolai Ki mit tud?-on.

A tanévben három alkalommal mehettek színházba a kollégisták a Fővárosi            Önkormányzat által felajánlott jegyekkel.

A pedagógusminősítés nagyon elhúzódott, de Fecske Viktória tanárnő 2016. 01. 14-én minősült kiváló eredménnyel.

Az ÁNTSZ 2015. október 22-én ellenőrzést végzett a kollégiumban, és több hiányosságot állapított meg az épület állagával kapcsolatban. A Centrum vezetése intézkedési tervet készített a hibák kijavítására.

A tanév kezdetén az étkezés ellátásában változás történt.  Új szervezet vette át a főzést, ezáltal megszüntették a kollégium konyháját. Az új helyzetben a kollégisták átjárnak az iskola ebédlőjébe étkezni. A hátrányból erényt kovácsolva a kollégium ebédlőjét átalakítottuk asztalitenisz szobává, ami segíti az iskolai testnevelést és a kollégisták sportolási lehetőségét is.

 

A Kollégium története – 2016/2017. tanév

Somogyi Zsolt kollégánk augusztus 25-től vidéken folytatta kollégiumi nevelőtanári pályáját. Helyére szeptember 19-én Sebestyén György kolléga érkezett.

Uniós pályázat kapcsán megtörtént az épületben a tető szigetelése, napkollektorok felszerelésére, és az ablakok cseréje. Az ANTSZ 2015-ös vizsgálata kapcsán megújult a kollégium egyik fürdője és a hozzá tartozó WC. A lakó szobákban  tisztasági festést hajtottak végre és kicserélték a világító testeket. Néhány szobában sikerült felújítani a padozatot ( parketta csere ).

A számítógéptermünkben teljes gépcsere történt, ennek köszönhetően délelőttönként iskolai órák megtartására is igénybe veszik a tanárok. Továbbra is működött egy tanulószobában a kábeles internet elérhetőség.

Egy fenntarthatósággal kapcsolatos Erasmus+ pályázati projekt keretében Fecske Viktória kolléganő ősszel külföldön járt, május végén pedig a kollégium fogadta a projektben résztvevő külföldi vendégeket.

Diákjaink közel 30 alkalommal vettek részt különböző szabadidős programokon, versenyeken és megemlékezéseken. A szabadidős programok közül kiemelkedően jól sikerült, és magas színvonalú volt a hűvösvölgyi Médiaértés- Oktató Központban tett látogatás, a Parlamenti különóra és az EU-tanóra. Két alkalommal sikerült színházba is eljutnunk ingyen jegyekkel.

Tanulóink ebben a tanévben is számos versenyen vettek részt sikeresen.

Az Európai Uniós vetélkedőn harmadik helyezést értünk el.

A BEKK történelmi vetélkedőn csapatunk negyedik helyezett lett.

A Vécsey kollégium könnyűzenei versenyén Borbély Gábor gitározott és énekelt, produkciójáért különdíjat kapott.

Az Olimpia történeti vetélkedőn csapatunk 8. helyezést ért el.

Az egészséges életmódra nevelés kapcsán egész évben folyamatosan részt vettünk a fővárosi kollégiumok között zajló „ Mozgásban a kollégium” sport rendezvényein. Futóversenyen, asztalitenisz -, sakk -, kosárlabda- , kispályás foci-, és atlétika bajnokságon, valamint a  KOLIVIRTUS 2017 megmérettetésein, melyet ebben az évben is mi rendeztünk. Ezen fiú egyéniben Szita Norbert kollégistánk függeszkedő és kötélmászó versenyszámban első helyezett lett, csapatversenyben fiúcsapatunk pedig második helyezést ért el.

Diákjaink ebben a tanévben összességében közepes tanulmányi eredményt értek el. Kiemelkedő volt a teljesítménye Deli Tamásnak, aki kitűnő tanuló és Bolyai díjas diákja kollégiumunknak a Bolyai Műszaki Szakgimnáziumból, valamint Nagy Dávid, aki 4,6-os átlaggal zárta a tanévet a Kölcsey Gimnáziumból.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.